Financien

Hier vindt u de jaarrekening en de toelichting op onze inkomsten en uitgaven in 2017.

Totale inkomsten

Totale inkomsten

5.635.129

Totale uitgaven

Totale uitgaven

5.951.534

De cruciale financiële uitdaging voor 2017 was om de kosten en baten weer met elkaar in balans te krijgen na het negatieve resultaat uit 2016. Een extra uitdaging hierbij was dat er in 2017 niet alleen werd gereorganiseerd, maar ook verhuisd. Mede daardoor was er voor 2017 een negatief resultaat van -€ 350.000 begroot. Natuur & Milieu is erin geslaagd om binnen deze begroting te blijven, ondanks het feit dat begin van het jaar duidelijk werd dat er ook nog een directeurswissel moest plaatsvinden. Het uiteindelijke resultaat was -€ 316.405, en daarmee minder negatief dan begroot.

Dit resultaat leidde tot een afname van de continuïteitsreserve van € 3.696.703 tot € 3.463.173. In deze cijfers is het effect verwerkt van een in de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving opgenomen stelselwijziging met betrekking tot de verwerking van de baten uit nationale loterijen. Dat betekent een vermogensmutatie in de continuïteitsreserve ultimo 2016 van € 1.800.000 (zie ook paragraaf 2.4 van de jaarrekening).

Steun
Natuur & Milieu wist binnen de begroting te blijven door de inzet en kwaliteit van haar medewerkers en door de kostenbesparing die voortkwam uit de doorgevoerde reorganisatie. Daarnaast zijn we dankbaar voor de steun die we krijgen van onze partnerrelaties, met name in de relatie met de Nationale Postcode Loterij.

Vooruitblik 2018
De begroting en het jaarplan voor 2018 laten een positief beeld zien. Voor 2018 is er dan ook op nul begroot
. Nu we financieel in rustiger vaarwater zitten, kan Natuur & Milieu weer beter vooruitkijken en vol inzetten op het bereiken van nog meer impact. Om dit verder te concretiseren zal de organisatie in 2018 een nieuwe meerjarenvisie en daaraan gekoppelde meerjarenbegroting ontwikkelen.

Met versterking van de acquisitie en meer grip op de projectuitgaven verwachten we in 2018 de verliezen achter ons te kunnen laten. Daarbij streven we ernaar om de reservepositie van Natuur & Milieu weer te kunnen verstevigen. Deze positie is nodig om risico’s die zich onverhoopt voordoen te kunnen opvangen.

Jaarrekening
De jaarrekening 2017, is
hier te lezen. In de jaarrekening is ook de toelichting opgenomen van het bestedingspercentage baten en het percentage kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving. Het beleid van Natuur & Milieu is de kosten fondsenwerving steeds zo laag mogelijk te houden, zodat de kosten slechts beslag leggen op een beperkt deel van de opbrengsten. Daarbij zorgen we ervoor dat we altijd substantieel onder het maximum van de CBF-norm van 25 procent blijven.

Accountantsverklaring
De controleverklaring van de accountant is hier te lezen.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor