Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Natuur & Milieu houdt integraal toezicht op het beleid van en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad staat de directeur en het MT, gevraagd en ongevraagd, met advies terzijde. Taken en bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van Natuur & Milieu bestaat uit vijf tot negen personen, en is samengesteld aan de hand van een profielschets. Deze is gebaseerd op de aard en werkzaamheden van de organisatie en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van de leden. De huidige leden van de Raad komen uit de sfeer van het bedrijfsleven, de financiële en advieswereld, de rijksoverheid en maatschappelijke ondernemingen en organisaties. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen financiële beloning.

De Raad kijkt elk jaar kritisch naar zijn samenstelling: is deze nog steeds adequaat in relatie tot de ontwikkeling van de organisatie? Dat doet de Raad tijdens zijn jaarlijkse evaluatie waarbij de Raad de uitoefening van zijn toezichthoudende rol tegen het licht houdt. 

Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Natuur & Milieu kwam in 2017 vijf keer plenair bijeen en hield drie telefonische vergaderingen. De auditcommissie kwam zes keer bijeen en had bijna maandelijks contact met de (waarnemend) directeur en het hoofd Bedrijfsvoering om de financiële ontwikkelingen nauw te monitoren. De remuneratiecommissie sprak onder andere enkele keren met de OR-leden van Natuur & Milieu en begeleidde de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur.

Op de agenda van de Raad stonden dit jaar vooral de ontwikkelingen binnen Natuur & Milieu centraal, zoals de reorganisatie, het vertrek van de directeur en het financiële verlies in 2016. Daarnaast kwamen aan de orde: de voortgang van de projecten, de acquisitieresultaten, de ontwikkeling van de financiën, werving nieuwe directeur, opvolging voorzitter en voorzitter auditcommissie, wiens termijn in november 2017 afliep, het jaarverslag en de jaarrekening 2016 en de begroting 2018. In de loop van het jaar was er ook weer meer tijd om stil te staan bij de inhoudelijke ontwikkelingen en gaven enkele medewerkers in de vergaderingen van de Raad presentaties over de thema’s waaraan Natuur & Milieu werkt.

De Raad besprak in het voorjaar, in aanwezigheid van de accountant, het accountantsrapport bij de jaarrekening 2016. De accountant gaf aan dat, ondanks het negatieve resultaat, het algehele beeld van de beheersing van de interne processen goed is. Evenals in 2016 heeft de Raad van Toezicht ook in 2017 extra aandacht besteed aan de financiële situatie en de vinger aan de pols gehouden. De vergaderingen van de Raad van Toezicht waarin de jaarrekening 2016 en de managementletter 2017 van de accountant op de agenda stonden, werden voorbereid door de auditcommissie. Deze besprekingen in de auditcommissie vonden plaats in aanwezigheid van de accountant van Mazars. De managementletter van de accountant geeft aan dat Natuur & Milieu meerdere verbeteringen heeft doorgevoerd sinds 2014, waaronder een efficiencytraject voor de administratie van projecten.

Samenstelling Raad van Toezicht

In 2017 was de Raad van Toezicht op de gewenste sterkte van zes leden. Door de interne en financiële ontwikkelingen binnen Natuur & Milieu was de eerste helft van 2017 geen geschikt moment om op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. Voor de continuïteit en om de nieuwe directeur, die vanaf 1 november in dienst is, te kunnen ondersteunen, besloot de Raad mijn termijn te verlengen tot uiterlijk 1 november 2018. Inmiddels is het zoeken naar een nieuwe voorzitter hervat.

Weg omhoog

Uit dit jaarverslag blijkt dat Natuur & Milieu in 2017 financieel de weg omhoog heeft ingezet. Het slechte resultaat van 2016 is in 2017 omgebogen en Natuur & Milieu heeft 2017 beter afgesloten dan voorzien. Voor dit jaar was een negatief resultaat begroot, maar ondanks de extra incidentele kosten als gevolg van de reorganisatie, is het resultaat over 2017 toch onder het begrote tekort gebleven. De Raad heeft er vertrouwen in dat deze opgaande lijn doorzet en het resultaat in 2018 neutraal is.

Naast de financiële opwaartse lijn, is ook de rust weergekeerd in de organisatie en is er hard gewerkt aan het bereiken van mooie resultaten op de thema’s van Natuur & Milieu: voedsel, energie, grondstoffen en mobiliteit. In dit jaarverslag ziet u dat terug. Met Marjolein Demmers als nieuwe directeur denken we intern de organisatiestructuur steviger te verankeren en extern nog meer slagkracht te hebben en impact te realiseren.

De Raad dankt de (waarnemend) directeur en het managementteam, de overige medewerkers en vrijwilligers van Natuur & Milieu voor hun betrokken en succesvolle inzet voor de organisatie, ook in een voor velen lastig jaar. En we danken alle partners en financiers van Natuur & Milieu voor hun blijvende vertrouwen en steun.

Namens de Raad van Toezicht,

Utrecht, maart 2018

verantwoordingsverklaring

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor