Personeel & bedrijfsvoering

Onze medewerkers zijn de grootste kracht van Natuur & Milieu. Ons personeelsbestand bestaat uit gedreven medewerkers voor wie werken bij Natuur & Milieu niet zomaar een baan is, maar een manier om samen een gedeelde missie te realiseren. Wij werken vanuit twee ondernemende teams: Programma’s en Marketing. Daaraan wordt ondersteuning geleverd door de teams Externe Positionering en Bedrijfsvoering.

Personeelsbezetting

Alle aantallen en percentages die betrekking hebben op de personeelsbezetting zijn inclusief de Groene11 en exclusief stagiaires, uitzend- en oproepkrachten.

In 2017 bedroeg het gemiddelde aantal fte’s 38,08. Eind 2017 had Natuur & Milieu 44 medewerkers (35,5 fte) in dienst.

Totaal medewerkers

Totaal Fulltime Parttime Fte
Man 11 1 10  8,5
Vrouw 33 3 30  27
Totaal 44 4 40 35,5

In- en uitstroom

Er traden in 2017 10 medewerkers in dienst. Alle medewerkers die bij Natuur & Milieu in dienst treden, starten met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Instroom Totaal Fulltime Parttime
Man 4 0 4
Vrouw 6 1 5
Totaal 10 1 9

Wat betreft de uitstroom: één medewerker ging met pensioen en 22 medewerkers verlieten de organisatie om verschillende redenen. De reorganisatie was hierin een belangrijke factor.

Flexibele schil

In voorkomende gevallen werd gewerkt met freelancers/zzp’ers of adviesbureaus, voornamelijk voor tijdelijke (project)functies, ter vervanging en/of als specifieke kennis of competenties nodig zijn die we zelf niet in huis hebben. Ook werkten in 2017 tijdelijk een aantal oproep- en uitzendkrachten voor Natuur & Milieu, voornamelijk voor specialistische expertise, ondersteunende werkzaamheden, of als tussenoplossing tot vacatures waren ingevuld.

Stagiairs/afstudeerders

Natuur & Milieu biedt studenten graag de mogelijkheid om stage te lopen of een afstudeeronderzoek te doen. Stagiairs worden in de teams opgenomen en draaien zo veel mogelijk mee in het team. Op die manier kunnen ze veel leren en een nuttige bijdrage leveren aan projecten. Vier stagiairs hebben in 2017 hun stage of afstudeerproject uitgevoerd en/of afgerond.

Vrijwilligers

Natuur & Milieu is blij met de steun van een aantal vrijwilligers die op regelmatige basis werken op ons kantoor. Deze vrijwilligers beantwoorden bijvoorbeeld publieksvragen, ondersteunen in onderzoeken en projecten, of houden ons archief bij.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was gemiddeld over het hele jaar 4,8 procent. Er was een duidelijke correlatie tussen ziekteverzuim en ‘onrust’ in de organisatie. In het eerste en tweede kwartaal, waarin de reorganisatie speelde, was het ziekteverzuim hoger dan in het derde en vierde kwartaal. Er was voornamelijk sprake van kortdurend verzuim en in enkele gevallen van langdurig verzuim. Het terugdringen en met name voorkomen van verzuim heeft de aandacht en sinds 2017 werkt Natuur en Milieu samen met een nieuwe Arbodienstverlener die ons hierin begeleidt.

Competentieontwikkeling en beoordeling

Elke medewerker heeft jaarlijks ten minste drie gesprekken over zijn/haar resultaten en competentieontwikkeling. Aan het begin van het jaar worden er per medewerker resultaatafspraken gemaakt; deze worden rond de zomer geëvalueerd. Het jaar wordt afgesloten met een beoordelingsgesprek; hierin worden de behaalde resultaten beoordeeld. Ook houdt elke medewerker minimaal eenmaal in de twee jaar een 360 feedbackronde, waarin hij/zij directe collega’s vraagt feedback te geven op zijn/haar functioneren.

Tijdens de drie gesprekken wordt ook aandacht besteed aan competentieontwikkeling, met twee invalshoeken: competentieontwikkeling die nodig is voor optimaal functioneren, en
door de medewerker gewenste competentieontwikkeling voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Eind 2017 is begonnen met de herziening van de beoordelingssystematiek en die zal in 2018 worden aangepast, indien daar reden voor is.

Opleidingen

Voor de groei van medewerkers, en daarmee ook de organisatie, is het belangrijk dat er voldoende aandacht en ruimte is voor groei door middel van trainingen, opleidingen en workshops op bepaalde gebieden. Natuur & Milieu vindt het belangrijk dat medewerkers leren en groeien in hun kennis, vaardigheden (competenties) en houding. Dit gebeurt zo veel mogelijk in lijn met de strategie van de organisatie.

Methoden die we daarvoor gebruikten zijn:

  • In-company training: maatwerktrajecten door (externe) opleiders die in huis worden gegeven voor specifieke opleidingsvragen;
  • Cursus of training buiten de deur: voor de ontwikkeling van competenties en als ondersteuning van hoogwaardige en ontwikkelingsgerichte vaardigheden;
  • Intervisie: om de overdracht van kennis en ervaring te vergroten, voeren medewerkers geregeld intervisiegesprekken aan de hand van concrete cases over de praktijk van alledag;
  • Training on the job: medewerkers worden begeleid door mentoren en/of managers bij het verwerven van praktische vaardigheden en kennis.

Arbeidsvoorwaarden

Natuur & Milieu heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling. De organisatie biedt ruime mogelijkheden om parttime te werken en een goede reiskostenregeling, die ook weer wordt getoetst. Natuur & Milieu werkt volgens Het Nieuwe Werken en wordt daarin goed door ICT-middelen ondersteund. Eind 2017 is begonnen met de herziening van het arbeidsvoorwaardenreglement en dat zal in 2018 worden aangepast, indien daar reden voor is.

Functiehuis

In 2017 is het bestaande functiehuis met functiebeschrijvingen gescreend en herzien, zodanig dat het aansluit bij de huidige (gewenste) situatie en bij het gewenste kwaliteitsniveau. Daarbij is ook het competentiehandboek herzien. Tevens is er een beloningsbenchmark met vergelijkbare functies bij andere vergelijkbare organisaties uitgevoerd. In 2018 wordt met het vernieuwde functiehuis gewerkt.

Inwerkprogramma

Om een nieuwe collega zo goed mogelijk te laten landen in de organisatie en daarmee op de juiste manier ‘up and running’ te krijgen, is het belangrijk om hem/haar te voorzien van de juiste handvatten en kaders. Een goed inwerkprogramma is daarbij belangrijk. Het inwerkprogramma is in 2017 onder de loep genomen en op onderdelen aangescherpt. Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan werkinhoud maar juist ook aan factoren als wegwijs maken op kantoor, de ongeschreven regels et cetera. 

Projectmanagementsysteem

Natuur & Milieu werkt projectmatig. Om goed zicht te hebben op de status van projecten is het project Vereenvoudiging In Projectadministratie (VIP) gestart. In oktober 2016 is het projectadministratiesysteem vervangen door Exact Synergy. In 2017 zijn extra rapportages geïmplementeerd en is het systeem verder gefinetuned. Dit systeem is minder complex, het vergt minder tijd om aansluitingen met de financiële administratie te krijgen en geeft in real time inzicht in de status van de projecten. Projectleiders hebben sinds de invoering meer inzicht en grip op de financiële stand van zaken van de projecten.

In het tweede kwartaal van 2018 zal VIP fase 2 (VIP2) geïmplementeerd worden. Project VIP2 betreft het digitaliseren van het Purchase to pay (P2P-)proces. Het digitaliseren van de inkoopfacturatie, het goedkeuringsproces en de betalingen van de inkoopfacturen zal leiden tot een efficiëntere werkwijze en een beter inzicht in de voortgang van het proces. Bovendien is het duurzamer doordat de oude werkwijze met papieren factuurstromen geminimaliseerd wordt.

ICT

In het kader van Het Nieuwe Werken is besloten in 2018 over te stappen op werken in de Cloud. Hiertoe zijn we in 2017 gestart met de eerste voorbereidingen. Er was een inventarisatie van een nieuwe opzet van het digitale archief, waarin de werkdocumenten worden opgeslagen. Deze nieuwe opzet wordt in 2018 overgezet naar Sharepoint.

De huidige laptops zijn inmiddels afgeschreven en verouderd. Besloten is deze in 2018 te vervangen en zo ook het werken in de Cloud optimaal te kunnen ondersteunen.

Ondernemingsraad

Naast de basistaken, zoals reageren op wijzigingen in arbeidsvoorwaarden en organisatie, waren de speerpunten van de Ondernemingsraad in 2017: de werkdruk, de financiën en de implementatie van de reorganisatie. In het voorjaar zwaaide Frouke Pieters af. Zij is niet vervangen. De ondernemingsraad bestond eind 2017 uit: Sophia van der Ende, Kristel Lageweg, Peter de Jong en Kawire Gosselink.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor