Directie / bestuur

Natuur & Milieu kent één statutair directeur, die tevens de bestuurder van de stichting is. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement. In de uitvoering wordt de directeur ondersteund door het managementteam en de medewerkers.

Tjerk Wagenaar nam per 1 juni 2017 afscheid als directeur. Het statement daarover is hier te lezen. Hij was sinds 1 december 2010 in functie. Marjolein Demmers is hem opgevolgd met ingang van 1 november 2017. In de tussentijd was Geertje van Hooijdonk directeur a.i.

De directeur van Natuur & Milieu wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad maakt jaarlijks in het eerste kwartaal met de directeur resultaatafspraken voor het nieuwe jaar. De realisatie van de resultaatafspraken wordt door de Raad geëvalueerd en beoordeeld.

De beloning van de directeur is gebaseerd op de ‘Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen’ van Goede Doelen Nederland.

In 2017 bekleedde Marjolein Demmers de volgende relevante nevenfuncties:

 • Voorzitter College van deskundigen non-food, Stichting Milieukeur
 • Lid Raad van Commissarissen van Aquaminerals
 • Lid Sustainable Pension Investments Lab (SPIL)
 • Raadslid Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli)
 • Ambassadeur Duurzaamheid Amersfoort (klankbord voor de Raad en het College)

Samenstelling Raad van Toezicht 2017

Marike van Lier Lels

Voorzitter, lid remuneratiecommissie

Meer informatie

Aftrendend per: November 2016*

Herbenoembaar: Nee

Hoofdfunctie: Professioneel bestuurder

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen TKH
 • Lid Raad van Commissarissen RELX
 • Lid Raad van Commissarissen Eneco
 • Lid Raad van Commissarissen NS
 • * De termijn was verlengd tot mei 2017. Gezien het onvoorziene geval dat er nog geen kandidaat voor het voorzitterschap was en vanaf 1 november 2017 een nieuwe bestuurder, herbenoemden de leden van de Raad Marike van Lier Lels als voorzitter van de Raad tot uiterlijk 1 november 2018.

Jerphaas Donner

Lid

Meer informatie

Aftrendend per: December 2019

Herbenoembaar: Ja

Hoofdfunctie: Eigenaar BureauDonner, zelfstandig specialist in netwerkorganisaties

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting wAarde
 • Community manager platform G1000.nu
 • Directeur van G1000.pro
 • Founder Milieukontakt Macedonia

Sjoerd van Keulen

Voorzitter auditcommissie

Meer informatie

Aftrendend per: November 2017

Herbenoembaar: Nee

Hoofdfunctie: -

Nevenfuncties:

 • Adviseur Stichting PharmAcces
 • Lid Raad van Commissarissen Heijmans N.V.
 • Lid Raad van Toezicht WNF

Ellen Kooij

Voorzitter remuneratiecommissie

Meer informatie

Aftrendend per: September 2017 (herbenoemd tot 2021)

Herbenoembaar: Nee

Hoofdfunctie: Business developer en adviseur op het gebied van Marketing, Fondsenwerving, Branding en Innovatie voor organisaties met een sociale en/of duurzame missie of doelstelling als partner HopStep&Leap Company

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht ‘100WEEKS’

Hans van der Vlist

Lid

Meer informatie

Aftrendend per: April 2020

Herbenoembaar: Nee

Hoofdfunctie: -

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Adviescommissie Water
 • Voorzitter bestuur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken
 • Voorzitter bestuur Stichting De Schiedamse molens
 • Voorzitter bestuur Nederlandse Stichting Geluidshinder
 • Voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Slibverwerking Noord-Brabant
 • Voorzitter Stichting Streekeigen Producten Nederland
 • Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
 • Lid Raad van Toezicht stichting Platform 31
 • Lid Raad van Commissarissen Stichting Vestia Groep
 • Lid bestuur stichting Kennis en Innovatie Centrum Westelijke Veenweiden
 • Lid Raad van Toezicht Springtij
 • Lid Begeleidingscollege Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 • Buitengewoon raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid

Marieke van der Werf

Lid auditcommissie

Meer informatie

Aftrendend per: September 2018

Herbenoembaar: Ja

Hoofdfunctie: Partner/Directeur Dröge & van Drimmelen

Nevenfuncties:

 • Ambassadeur Grondstoffen van het bestuurlijk netwerk Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling
 • Lid Raad Advies van NUDGE
 • Lid Raad Advies van ACRRES
 • Lid Raad van Advies Social Enterprises NL
 • Voorzitter Visiegroep Duurzaamheid CDA
 • Directeur Dr2 New Economy
 • Directeur Energietransitie Groen Gas Nederland

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Natuur & Milieu houdt integraal toezicht op het beleid van en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad staat de directeur, gevraagd en ongevraagd, met advies terzijde. Taken en bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement Raad van Toezicht.

Lees meer

Personeel

Gedreven medewerkers voor wie werken bij Natuur & Milieu niet zomaar een baan is, maar samen een gedeelde missie realiseren, zijn de grootste kracht van Natuur & Milieu. Wij werken vanuit zes ondernemende teams: Energie, Mobiliteit, Voedsel, Engagement, Campagnes en Business Development. Daarbij wordt ondersteuning geleverd door de teams Externe Positionering en Bedrijfsvoering.

Lees meer over personele zaken